Gedragsregels BAS Gymnastiek

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden.

NOC*NSF en de sportbonden vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Op deze site staan preventieve tips, maar ook wat te doen bij een incident.
 
Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Ook BAS Gymnastiek hanteert deze regels:

Een trainer/coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past ze ook toe.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Kan bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar positie niet. Gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Hij/zij heeft een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privĂ©leven van de sporter. Dringt niet verder binnen in het privĂ©leven van sporters dan noodzakelijk. Gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijgt hij/zij iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt hij/zij dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar hij/zij bij betrokken bent. Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken

bron: www.nocnsf.nl